MENU
เกี่ยวกับ EnCo
การอนุรักษ์พลังงานในศูนย์ฯ

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ให้ความสำคัญกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานทั้งระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ด้วยการเลือกระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์ฯที่สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งมีค่าดัชนีการใช้พลังงานทั้งศูนย์ประมาณ 81.30 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/ปี เท่านั้น ในขณะที่อาคารทั่วไปจะมีค่า 140-200 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/ปี

ผนังกระจกอาคาร
การใช้ผนังกระจกรอบอาคารทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้โดยรอบ ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้ มีส่วนช่วยให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างลง อีกทั้งยังเป็นกระจก 2 ชั้นที่บรรจุก๊าซเฉื่อยไว้ตรงกลาง (Insulated Glass Units : IGU) ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่อาคาร ทำให้สามารถลดค่า OTTV (Overall Thermal Transfer Value) โดยค่าเฉลี่ย OTTV ของอาคาร A B และ C มีค่าเท่ากับ 23.82 วัตต์/ตร.ม. ซึ่งต่ำกว่ากฎหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 45 วัตต์/ตร.ม.
ฉนวนกันความร้อนบนหลังคา
การเลือกติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพบนหลังคาอาคาร ทำให้สามารถลดค่า RTTV (Roof Thermal Transfer Value) ของอาคาร A, B และ C เฉลี่ยแล้วเพียง 8.55 วัตต์/ตร.ม. ซึ่งต่ำกว่ากฎหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 25 วัตต์/ตร.ม. ร่วมกับการทาสีขาวบนพื้นที่หลังคา เพื่อสะท้อนความร้อนออกไปมากที่สุด นอกจากนี้ บนดาดฟ้าอาคาร A มีการติดตั้งโดมหลังคาอะลูมิเนียมพ่นฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดอีกด้วย
ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมอาคาร
จากจุดเด่นของผนังอาคารที่เป็นกระจก จึงทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในการให้ความสว่างกับผู้ใช้อาคารได้อย่างเต็มที่ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจความเข้มของแสง (Light Sensor) ทำงานร่วมกับระบบปิดไฟหรือหรี่ไฟอัตโนมัติ (Automatic Dimmer) ให้กับโคมไฟบริเวณพื้นที่ริมกระจกจึงทำให้ประหยัดพลังงานได้
ระบบลิฟต์ควบคุมจุดหมาย
ระบบลิฟต์โดยสารของอาคาร A เป็นแบบควบคุมจุดหมาย (Destination Control) ที่ใช้ควบคู่ไปกับระบบ RFID Card ที่จะระบุข้อมูลของชั้นที่ต้องการจะไป ซึ่งระบบจะคำนวณและจัดการจราจรที่เหมาะสม เพื่อเป็นการจัดผู้ใช้ลิฟต์ที่เดินทางไปชั้นจอดเดียวกันให้โดยสารลิฟต์ในชุดเดียวกัน ทำให้ลดการเดินทางซ้ำซ้อนกับลิฟต์ชุดอื่น ๆ
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานและใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดของอาคาร ดังนั้น มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจึงถูกนำมาใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน มีอายุการใช้งานยาวนานเพราะสูญเสียความร้อนต่ำและมีการสั่นสะเทือนน้อยกว่า จึงช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาได้อีกทางหนึ่ง
ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว
ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Occupancy Sensor) จะตรวจจับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่มีคนใช้งานเป็นบางช่วงเวลา เช่น โถงลิฟต์ผู้บริหาร และห้องน้ำ เพื่อควบคุมการเปิด- ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์
การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า (Variable Speed Drive : VSD) ให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ทั้งในระบบปั๊มน้ำ ระบบพัดลม และระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ช่วยลดการสูญเสียพลังงานความร้อนของมอเตอร์ ทั้งยังช่วยลดการกระชากไฟขณะมอเตอร์เริ่มต้นทำงาน (Soft Start) ทำให้ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Peak Demand) ลงได้
ระบบทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบปรับอากาศ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์มีระบบทำน้ำเย็นขนาด 5,400 ตัน เพื่อจ่ายน้ำเย็นสู่ระบบปรับอากาศตามอาคารต่าง ๆ โดยเลือกใช้เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงที่มีค่า Coefficient of Performance (COP) ต่ำกว่า 6.2 ซึ่งดีกว่าเครื่องทำน้ำเย็นโดยทั่วไป
ระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณลมจ่าย (Variable Air Volume)
ควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่ด้วยการปรับปริมาณลม ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานมอเตอร์พัดลมของเครื่องส่งลมเย็นลงได้ อีกทั้งการติดตั้ง Temperature sensor ที่ทำงานคู่กับ VAV Box ให้กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ภายในชั้นนั้นทำให้การควบคุมอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่ทำได้ดีกว่าระบบทั่วๆไป
นำความเย็นจากน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศกลับมาใช้
การนำความเย็นที่เหลือจากน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ ไปลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่จะเข้ามาจากระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศสู่อากาศให้ลดลงก่อนที่จะปล่อย เข้าสู่อาคาร เป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า และลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้เป็นอย่างดี
พลังงานแสงอาทิตย์
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Cell) บนหลังคาอาคารจอดรถทั้ง 2 อาคาร รวม พิกัด 370 kW โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 420,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือคิดเป็นประมาณ 1.8% ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าโดยรวมของอาคาร สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อปี ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การผลิตไฟฟ้าใช้ในอาคารจอดรถด้วยเศษอาหาร
EnCo ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียที่เป็นเศษอาหาร โดยนำเศษอาหารจากศูนย์อาหารชั้น 4 – 5 อาคาร C ไปผลิตไฟฟ้าใช้ในอาคารจอดรถ P2 ชั้น B1
ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ

การจัดการบริหารอาคารด้วย Building Management System ซึ่งเป็นระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ของอาคาร ดังนี้

  • ควบคุมสภาพอากาศและแสงสว่างที่เหมาะสมแก่ผู้อยู่ในอาคาร
  • ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมการใช้พลังงานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ทำให้การบริหารจัดการอาคารโดยรวมมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัย ระบบบริหารจัดการอาคารจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าเป็นระบบ เพื่อช่วยควบคุมงานทางวิศวกรรมและการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีจุดในการตรวจวัดและควบคุมกว่า 4,000 จุด รวมถึงระบบแจ้งเหตุและระงับอัคคีภัย ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยอีกด้วย

ผลิตไฟฟ้าจากมอเตอร์ลิฟต์ด้วยโมดูลผลิตพลังงานไฟฟ้าย้อนกลับอัจฉริยะ (Regenerative Intelligence Module: Regim)
ระบบลิฟต์ทั่วไปกรณีที่ลิฟต์ขึ้น-ลงด้วยน้ำหนักของผู้โดยสาร หรือขึ้น-ลงด้วยลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักจะเกิดไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสู่ระบบมอเตอร์ควบคุมลิฟต์ โดยมี Insulate Gate Bipolar Transistor (IGBT) ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงผ่านอุปกรณ์ตัวต้านทาน (Brake Resistance) เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงมากที่อุปกรณ์ตัวต้านทานและภายในห้องเครื่องลิฟต์ เพื่อเป็นการพัฒนาให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ได้มีการติดตั้งโมดูลผลิตพลังงานไฟฟ้าย้อนกลับอัจฉริยะ (Regim) ไว้ที่ห้องเครื่องลิฟต์ทุกอาคาร (ยกเว้นอาคาร A) เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าย้อนกลับดังกล่าว มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและความถี่ให้เหมาะสมด้วยรีแอคเตอร์แบบ 3 เฟส ส่งผ่านตัวกรองป้องกันคลื่นสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (EMI: Electromagnetic Interference Filter) ซึ่งเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แฝงมากับชุดกำเนิดพลังงานไฟฟ้านี้ ทำให้สามารถจ่ายคืนไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าของอาคารได้ประมาณ 5,700 kWh ต่อเดือน นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระทางความร้อนสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในห้องเครื่องลิฟต์ อันเนื่องมาจากความร้อนที่ลดลงของอุปกรณ์ตัวต้านทานได้อีกด้วย
การปรับเวลาการเปิดไฟอาคารจอดรถ
การเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารจอดรถได้ถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง โดยที่ยังมีแสงสว่างอย่างเพียงพอเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้
Top