MENU
เกี่ยวกับ EnCo
ความเป็นมา

ปตท. และ ปตท.สผ. รวมถึงบริษัทในกลุ่มปตท. อื่นๆ มีความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับกระทรวงพลังงานต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานเพื่อรวบรวมหน่วยงานในสังกัดซึ่งปัจจุบันอยู่กันกระจัดกระจายให้มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงได้มีการพัฒนาศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex) โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมหน่วยงานธุรกิจด้านพลังงานและมีเป้าหมายที่จะให้เป็นอาคารต้นแบบที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยผสานกับการอนุรักษ์พลังงานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายปี 2552

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น:
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นฝ่ายละ 50%

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท:
วันที่ 11 สิงหาคม 2547 ทุนจดทะเบียน: 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

วิสัยทัศน์
A service expert in taking care of PTT Group’s property and asset with quality and technology excellence.

EnCo Core Value : SPIRIT

Synergy ร่วมสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ 
“ทำงานเป็นทีม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
 • ให้ความร่วมมือและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรร่วมกัน
 • ตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
Performance Excellence ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
“ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง”
 • วางแผนงาน คิดเป็นระบบ คำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน
 • ทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีหลักการ มีข้อมูลรองรับ
 • ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายกว่าเดิม พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
Innovation ร่วมสร้างนวัตกรรม
“คิด วิเคราะห์ เพื่อสิ่งใหม่”
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ติดตามข่าวสารเพื่อหาวิธีการทำงานและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานอยู่เสมอ
 • กล้าคิดและเสนอให้ทำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นไปได้และปฏิบัติได้จริงมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือสร้างมูลค่าให้กับบริษัท
 • คิดกลยุทธ์การทำงานให้ต่างจากเดิม เพื่อให้ได้วิธีการทำงานใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
Responsibility for Society ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
“ทำเพื่อสังคม”
 • ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานที่เป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อม
 • ทำงานและ/หรือสร้างนวัตกรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรม CSR ของบริษัท
Integrity & Ethics ร่วมสร้างพลังงานความดี
“ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”
 • ซื่อสัตย์ สุจริต มีศีลธรรม ทำตามข้อตกลง ระเบียบ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
 • ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่บิดเบือนข้อมูล
 • ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีจริยธรรม และปฏิบัติต่อทุกคนและทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
Trust & Respect ร่วมใจสร้างความเชื่อมั่น
“สร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจซึ่งกันและกัน
 • สร้างความเชื่อมั่นจากการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ
 • ให้เกียรติผู้อื่น เปิดใจยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของที่มาและประสบการณ์
 • ใช้ข้อมูล และเหตุผลในการตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ และความรู้สึกนำ
พันธกิจ
 • Provide property and asset management service for PTT Group with benchmarking quality standard and cost optimization
 • Be a leader in green environmental friendly and energy efficiency technology
 • Best utilize commercial space for economic value and life style
 • Provide building technology to deliver quality and smart working life
 • Create shared value to community nearby
Top