MENU
เกี่ยวกับ EnCo
นวัตกรรมการออกแบบ

แนวคิดหลักในการออกแบบศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ คือ การเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบและสร้างสรรค์ให้เป็นทั้งอาคารยั่งยืน (Sustainable Building) อาคารอัจฉริยะ (Intelligent Building) รวมทั้งเป็นอาคารเขียว (Green Building) ตามมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ที่ใช้เทคโนโลยีและการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมเพื่อช่วยประหยัดพลังงานสูงสุด

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารยั่งยืน มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสูง และยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้

  • การออกแบบของอาคารที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรด้านพลังงาน โดดเด่นด้วยนวัตกรรมของเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในทุกๆ จุดของอาคาร
  • มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยผสมผสานกับการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นอาคารต้นแบบที่บริหารจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงบประมาณและความสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายของผู้ใช้อาคาร
  • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาร่วมบริหารจัดการทุกระบบของอาคาร นอกจากนี้โครงสร้างอาคารยังได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล ให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ริกเตอร์-สเกล จากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรี
  • นวัตกรรมการออกแบบที่สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้มีพื้นที่โล่งนอกอาคารมากกว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่กำหนดให้ต้องมีพื้นที่โล่งไม่ต่ำกว่า 10% ของพื้นที่ แต่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์มีพื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียวรวมสูงกว่าที่กำหนดถึง 287%
หลังคาสีเขียว
พื้นที่ว่างบนหลังคาอาคารจอดรถถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนธรรมชาติ เพิ่มอากาศบริสุทธิ์และสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
รีไซเคิลระบบประปาและสุขาภิบาล

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถนำน้ำมาใช้ซ้ำได้กว่า 90% และประหยัดการใช้น้ำประปาได้ถึง 55.3%

  • การนำน้ำฝนมาใช้แทนน้ำประปาในการชักโครกและรดน้ำต้นไม้ โดยออกแบบท่อน้ำฝนของแต่ละอาคาร และนำมาเก็บกักไว้ในบ่อเก็บน้ำฝนในอาคาร ซึ่งสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่า 16,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี
  • การนำน้ำทิ้งจากอ่างล้างหน้า (Gray Water) มาใช้ซ้ำ โดยน้ำส่วนนี้จะถูกลำเลียงมาทำการบำบัด และนำกลับมาใช้ซ้ำในการชำระล้างสุขภัณฑ์ ซึ่งสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่า 18,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี
  • ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดยมีอุปกรณ์ตั้งเวลา (Timer) และอุปกรณ์ตรวจจับความชื้น (Moisture Sensor) ในดิน เพื่อควบคุมการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติ ช่วยในการประหยัดน้ำ
Top